Dodatek Solidarnościowy w celu przeciwdziałania COVID-19

19 czerwca 2020 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 19 czerwca 2020 roku o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19, która określa warunki nabywania prawa, wysokość, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania dodatku solidarnościowego. Dodatek solidarnościowy jest wypłacany w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19, poprzez wsparcie finansowe osób, które straciły źródło przychodu ze względu na sytuację spowodowaną kryzysem wywołanym COVID-19.

Dodatek solidarnościowy przysługuje osobie, która w 2020 roku podlegała ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych przez łączny okres 60 dni oraz:

1)     z którą po dniu 15 marca 2020 roku pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub

2)    której umowa o pracę po dniu 15 marca 2020 roku uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta.

Wysokość dodatku solidarnościowego to 1400 złotych miesięcznie przez okres 3 miesięcy, to jest za okres nie dłuższy niż od dnia 1 czerwca 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku. Nabycie prawa do dodatku solidarnościowego nie stanowi przeszkody do nabycia oraz posiadania statusu bezrobotnego.

Należy zaznaczyć, iż na podstawie art. 4 ust. 5 Ustawy, Rada Ministrów może w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, określić dłuższy okres przysługiwania dodatku solidarnościowego niż wskazany powyżej, biorąc pod uwagę sytuację na rynku pracy oraz możliwość znalezienia nowego zatrudnienia przez osoby, które utraciły zatrudnienie w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19.

Co ważne okres pobierania dodatku solidarnościowego wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia, lub zachowania uprawnień pracowniczych z tym zastrzeżeniem, że okresu tego nie wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego oraz stażu pracy określonego w odrębnych przepisach, wymaganego do wykonywania niektórych zawodów.

W celu uzyskania dodatku solidarnościowego, konieczne jest złożenie przez osobę uprawnioną wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż do dnia 31 sierpnia 2020 roku. W przypadku złożenia wniosku po dniu 31 sierpnia 2020 roku, wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.  Dodatek solidarnościowy wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania.  Wypłata dodatku solidarnościowego następować będzie w terminach miesięcznych, w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek płatniczy osoby uprawnionej prowadzony w kraju.

Innym ważnym obowiązkiem jest zobowiązanie bezrobotnego do niezwłocznego poinformowania właściwego powiatowego urzędu pracy o przyznaniu dodatku oraz poinformowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o okolicznościach uzasadniających utratę prawa do dodatku solidarnościowego. Z tytułu pobierania dodatku solidarnościowego osoba uprawniona podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, zaś płatnikiem składek jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W okresie pobierania dodatku solidarnościowego osobie pobierającej ten dodatek i członkom jej rodziny przysługuje prawo do świadczeń określonych w ustawie oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Należy podkreślić, iż dodatek solidarnościowy podlega zwolnieniu od podatku dochodowego i nie można dokonywać z niego potrąceń i egzekucji.

Wniosek o dodatek solidarnościowy można złożyć wyłącznie na platformie PUE ZUS.  ( elektronicznie ) W tym celu należy posiadać indywidualne konto w ZUS oraz profil zaufany lub e-dowód. Wniosek jest oznaczony symbolem „EDS”. W ZUS została uruchomiona specjalna infolinia: tel.22 560 16 00 (czynna w godz. od 7 do godz. 18, ale tylko od pn.-pt.). Poradę można też uzyskać pisząc maila: cot@zus.pl. Aby otrzymać dodatek solidarnościowy za czerwiec, wniosek należy złożyć do końca miesiąca. Dodatek można otrzymywać nie wcześniej niż od miesiąca, w którym złożyło się wniosek. Jeśli zatem ktoś złoży wniosek dopiero w lipcu, dodatek będzie mu przysługiwał maksymalnie za dwa miesiące – zamiast za trzy.

(za solidarnosc.org.pl)

Media społecznościowe: