Posiedzenie Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego

W dniu 21 stycznia 2020 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie, odbyło się posiedzenie Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Krajowy Sekretariat reprezentował przewodniczący Zbigniew Sikorski.
Na spotkaniu rozpatrywany był projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. Projekt Ministerstwa Zdrowia dot. wprowadzenia dodatkowej opłaty tzw. podatku cukrowego nie uzyskał konsensusu, co do zaproponowanych rozwiązań. Generuje on – w stosunku do siły nabywczej polskiego konsumenta – nieproporcjonalnie wysoki poziom podatku, nie wspiera prozdrowotnych zmian i innowacji produktowych oraz stanowi zagrożenie dla miejsc pracy w przemyśle przetwórczym i rolnictwie, co pociągnie za sobą odpowiednie zmniejszenie zatrudnienia w branżach kooperujących (transport, logistyka, usługi techniczne). Planowany przez Ministerstwo Zdrowia nowy podatek niewątpliwie spowoduje kolejną falę wzrostu cen produktów żywnościowych i uderzy w najmniej zamożne grupy konsumentów. Widzimy konieczność prowadzenia działań profilaktycznych, uświadamiających konsumentów i stymulujących ich zwrot w stronę zdrowego stylu życia i racjonalnej diety. Zdecydowanie jednak sprzeciwiamy się próbom wykorzystywania narzędzi podatkowych do kształtowania nawyków żywieniowych Polaków. Stanowisko Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „S” w sprawie projektowanej ustawy wybrzmiało zdecydowanie negatywne.
Strona społeczna Zespołu Problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego ( strony pracowników i strony pracodawców) wydała wspólne, negatywne stanowisko w sprawie projektowanej ustawy.

Media społecznościowe: