Powiadomienie o zastrzeżeniach dotyczących reprezentatywności innej organizacji

Powiadomienie o zastrzeżeniach, co do spełniania kryteriów reprezentatywności przez inną organizację związkową

Działając na podstawie art. 24125a § 4 Kodeksu pracy – NSZZ „Solidarność” w………………………………………… reprezentowana przez Komisję Zakładową w składzie:………………………………………………………… (wymienić imiona, nazwiska i funkcje związkowe) – wnosi zastrzeżenia, co do spełniania kryteriów reprezentatywności przez organizację związkową ……………………………………………………………….. działającą w ………………………………………… z uwagi na to, że organizacja ta nie zrzesza wymaganej liczby członków do uzyskania statusu organizacji reprezentatywnej. Do ustalania tej liczby uwzględniono bowiem wszystkich pracowników należących do tej organizacji, także w okresach krótszych, niż 6 miesięcznych przed przystąpieniem do rokowań nad układem, co narusza postanowienia art. 24125a § 3 Kp.Niniejsze zastrzeżenie zgłoszono wszystkim uczestnikom rokowań przed zawarciem układu zbiorowego pracy.

Otrzymują :

1/ Pracodawca

2/ Pozostałe organizacje związkowe(wymienić nazwy, adresy) 

Komisja Zakładowa:
/imię, nazwisko, funkcja i podpis /

Media społecznościowe: