Seminarium dla delegatów do ERZ w Berlinie

19 kwietnia 2024 roku w Berlinie odbyło się trzecie już spotkanie działającej pod auspicjami Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych grupy projektowej w ramach projektu „Jak uzdrowić dialog społeczny w Europejskich Radach Zakładowych?” Z ramienia Sekretariatu Przemysłu Spożywczego i Rolnictwa NSZZ „Solidarność” w spotkaniu uczestniczył Marcin Klimczyk – przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Tytoniowego, pełniący równocześnie rolę koordynatora Europejskich Rad Zakładowych w Sekretariacie.

Projekt jest finansowany ze środków Parlamentu Europejskiego, a jego celem jest analiza aktualnego stanu dialogu na forum Europejskich Rad Zakładowych, identyfikacja trudności oraz opracowanie narzędzi przydatnych w ich przezwyciężaniu. Konsultanci działający na zlecenie EKZZ przedstawili na wstępie wyniki ankiety przeprowadzonej wśród reprezentantów pracowników w Europejskich Radach Zakładowych. Wynika z niej, że pomimo licznych przykładów woli dialogu po stronie pracodawców oraz dobrych praktyk dotyczących partycypacyjnego zarządzania firmami międzynarodowymi, część międzynarodowych korporacji nadal traktuje istnienie Europejskich Rad Zakładowych jako ograniczenie w procesach decyzyjnych. Często mamy do czynienia z nadużywaniem klauzuli poufności lub pozorowanym udzielaniem informacji i przeprowadzaniem konsultacji po podjęciu decyzji biznesowych. W niektórych radach zaobserwowano również naruszanie demokratycznych standardów w zakresie transparentności oraz wyborów przedstawicieli pracowników do Europejskich Rad Zakładowych.

Omówiono stan prac legislacyjnych dotyczących nowelizacji dyrektywy o Europejskich Radach Zakładowych. Wiele postulatów EKZZ znalazło odzwierciedlenie w procedowanym projekcie nowej dyrektywy. Przedstawiono również kilka praktycznych wskazówek, których zastosowanie pozwoliłyby wzmocnić skuteczność dialogu. Wśród kluczowych znalazły się:

1/ monitorowanie przestrzegania umów o Europejskich Radach Zakładowych przez centrale związkowe,

2/ umiejętne korzystanie ze środków przeznaczonych na przygotowanie merytoryczne przedstawicieli pracowników do roli w Europejskich Radach Zakładowych

3/ angażowanie ekspertów w sytuacjach kluczowych dla poprawy warunków zatrudnienia,

4/ monitorowanie przestrzegania standardów demokracji w funkcjonowaniu rad.

Na zakończenie projektu opracowany zostanie pełen zestaw narzędzi i rekomendacji mających na celu wsparcie przedstawicieli pracowników w skutecznym reprezentowaniu interesu zatrudnionych wobec pracodawców w ramach Europejskich Rad Zakładowych.

Media społecznościowe: