Szkolenie w ramach Semestru Europejskiego

Z inicjatywy grupy roboczej Rady Dialogu Społecznego ds. europejskiego dialogu społecznego (EDS) w  dniu 8 stycznia 2020 r. w CPS Dialog w Warszawie odbyło się szkolenie na temat Semestru Europejskiego.

Semestr Europejski jest projektem, który ma poszerzać wiedzę uczestników o funkcjonowaniu ekonomii UE, założeniach strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego i gospodarki neutralnej dla klimatu.

Uczestnikami byli członkowie i eksperci RDS, zespołów problemowych Rady oraz trójstronnych zespołów branżowych, a moderatorem całości szkolenia była Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego KK NSZZ „Solidarność”.

Spotkanie było wyrazem podkreślenia znaczenia efektywnego włączenia się partnerów społecznych w proces konsultacji i wdrażania Semestru Europejskiego. Podczas warsztatów omówiono analizy Międzyresortowego Zespołu ds. Strategii Europa 2020, wnioski z realizacji przez Polskę otrzymanych Zaleceń Krajowych i dyskutowano na temat możliwych działań partnerów społecznych w odniesieniu do tych Zaleceń.

Ze strony Sekretariatu w szkoleniu brali udział Zbigniew Sikorski i Stanisław Lubaś.

Media społecznościowe: