Szkolenie w Warszawie

W dniach 22-24 09.2020 r., w Warszawie, odbyło się szkolenie realizowane w ramach porozumienia europejskich partnerów społecznych dotyczące aktywnego starzenia się i podejścia międzypokoleniowego. Szkolenie miało na celu wzrost  umiejętności i wiedzy liderów związkowych odnośnie negocjowania  poprawy warunków pracy w kontekście wydłużania się okresu aktywności zawodowej oraz promowania treści zawartych w Porozumieniu.

Główne zagadnienia szkolenia dotyczyły strategii zarządzania wiekiem w zakładzie pracy i korzyści wynikających z jej wdrażania;  potrzeb pracowników z różnych grup wiekowych; problemów w zakresie zarządzania wiekiem w zakładzie pracy; planów działań w zakresie zarządzania wiekiem; organizacji pracy z uwzględnieniem problemów osób starszych (w tym biurowej, fizycznej, w szczególnym mikroklimacie, w narażeniu na czynniki chemiczne oraz na hałas i/lub wibracje);zagrożeń na przykładowych stanowiskach starszych pracowników; dobrych praktyk w zakresie zarządzania wiekiem w zakładzie pracy.

Szkolenie było prowadzone przez pracowników Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w osobach dr Anny Skład i dr Małgorzaty Pęciłło. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z zasadami kształtowania bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy oraz wzięli udział w zajęciach warsztatowych dotyczących kształtowania oceny ryzyka zawodowego.

Podczas szkolenia szczególny nacisk położono na skutki długotrwałego oddziaływania czynników ryzyka i dyskomfortu dla przebiegu kariery zawodowej pracownika. Pogarszający się stan zdrowia pracowników i wynikająca z tej przyczyny absencja chorobowa stanowi jeden z istotniejszych elementów stereotypu jakim często kierują się pracodawcy kształtując strategie kadrowe firm. Stąd też, budowanie zarówno świadomości partnerów społecznych co do czynników obniżających dobrostan pracownika, jak i umiejętności projektowania komfortowego środowiska pracy należy uznać za fundament strategii wydłużania okresu aktywności zawodowej pracowników.

Z Sekretariatu Spożywców, w szkoleniu uczestniczyli Krzysztof Pniak oraz Waldemar Kiszkiel.

Media społecznościowe: