Posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku

W dniach 11 i 12 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Komisji Krajowej. Obrady były burzliwe i żywiołowe. Komisja Krajowa w Stanowisku podjętym podczas obrad wzywa Rząd do podjęcia rzeczowego i skutecznego dialogu ze związkiem,przede wszystkim w zakresie:

  • pełnego odmrożenia kwot odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
  • waloryzacji progów podatkowych oraz wysokości zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu osób fizycznych
  • uchylania wygaszania emerytur pomostowych
  • zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych składek członkowskich wnoszonych do związków zawodowych
  • urealnienia kwoty wolnej od podatku tak, aby służyła ona osobom najsłabszym ekonomicznie chroniąc je przed zagrożeniem ubóstwem
  • modernizacji systemu ubezpieczeń tak, aby pracownicy o długoletnich okresach składkowych nabywali uprawnienie emerytalne bez względu na wiek życia oraz objęcia wszystkich wykonujących i świadczących pracę bez względu na formę umowy, proporcjonalnymi składkami emerytalno-rentowymi od osiąganych dochodów z każdego tytułu ubezpieczenia, z zachowaniem zasady 30 krotności
  • wzrostu wynagrodzeń, zatrudnionych w sferze finansów publicznych, proporcjonalnie do wzrostu wynagrodzeń funkcjonariuszy policji, starzy pożarnej…, przewidzianych na 2019 rok dla pozostałych zatrudnionych w jednostkach finansów publicznych.
  • przewidywanego wzrostu cen energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych i indywidualnych, systemu rekompensat dla odbiorców indywidualnych oraz mechanizmów ochrony rodzin przed skutkami ogólnego wzrostu cen towarów i usług, a co za tym idzie, zwiększonymi wydatkami gospodarstw domowych.

Z hasłem obrad „Dość dyskryminowania pracowników” wchodzimy w Nowy Rok. Nieprzystąpienie Rządu do rzeczowego i konstruktywnego dialogu zmusi NSZZ „Solidarność” do podjęcia działań protestacyjnych
Na zdjęciu: Członkowie KK na obradach w dniu 11 grudnia 2018 roku.

Z hasłem obrad „Dość dyskryminowania pracowników” wchodzimy w Nowy Rok. Nieprzystąpienie Rządu do rzeczowego i konstruktywnego dialogu zmusi NSZZ „Solidarność” do podjęcia działań protestacyjnych.


Na zdjęciu: Członkowie KK na obradach w dniu 11 grudnia 2018 roku.

Media społecznościowe: