Raport nr 1

RAPORT

W dniu 27/02/2020 r.  w Sali Posiedzeń Rady Dyscypliny Technologii Żywności i Żywienia  Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego ,  odbyło się I posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości. Z ramienia Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” wzięłam w nim udział.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Rada została powołana na czas określony do dnia 30 września 2023 r.

W skład Rady weszło 24 członków reprezentujących następujących interesariuszy:

1)        przedsiębiorców i pracodawców, w tym:

a)        przedstawiciele dużych przedsiębiorstw,

b)        przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw;

2)        organizacje pracodawców i pracowników, w tym:

a)        przedstawiciele związków zawodowych,

b)        przedstawiciele związków pracodawców;

3)        instytucje edukacji formalnej i poza formalnej, w tym:

a)        reprezentanci uczelni – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego        w Warszawie oraz innych uczelni kształcących na kierunku żywienie człowieka lub technologia żywności,

b)        przedstawiciele edukacji nieformalnej – firmy prowadzące szkolenia  dla branży,

c)         przedstawiciel średniej szkoły technicznej specjalizującej w zawodach produkcji spożywczej;

4)        instytucje współodpowiedzialne za określanie podstaw programowych  i ramy kwalifikacji, w tym:

a)        przedstawiciel Ośrodka Rozwoju Edukacji,

b)        przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dział administracji rządowej: szkolnictwo wyższe i nauka);

5)        instytucje pełniące funkcję regulatora lub nadzoru, oraz inne podmioty istotne z punktu widzenia działalności Rady, w tym:

a)        przedstawiciele resoru rolnictwa, reprezentującego trzy działy administracji rządowej: rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne),

b)        przedstawiciele– Państwowego Zakładu Higieny;

6)        Radę Rynku Pracy;

7)      Partnerów projektu, tj. PFPŻ ZP, SGGW, UPEMI i FBZPR.

Do głównych zadań Rady należy:

 • wypracowanie propozycji zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w Sektorze, w tym mogących wpłynąć na poprawę sytuacji osób o ograniczonych możliwościach konkurowania na rynku pracy (m.in. pracownicy powyżej 50 roku życia, pracownicy o niskich kwalifikacjach, pracownicy   z niepełnosprawnościami i młodzież rozpoczynająca pracę zawodową);
 • współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie zintegrowania edukacji i pracodawców;
 • określenie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w Sektorze, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osób powyżej 50 roku życia lub o niskich kwalifikacjach, lub absolwentów rozpoczynających pracę;
 • identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowej ramy kwalifikacji oraz Sektora w obszarze kwalifikacji;
 • przekazywanie informacji na temat zapotrzebowania na kompetencje do: instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy, co w efekcie powinno wpłynąć na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy   i poradnictwa zawodowego;
 • przekazywanie informacji na temat specyficznych potrzeb Sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w Sektorze;
 • Rada stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy.
 • Celem działania Rady pozostaje zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. Powyższy cel będzie realizowany poprzez:
 • zwiększenie udziału w rynku żywności wysokiej jakości poprzez działanie na rzecz ścisłej współpracy pomiędzy producentami żywności a nauką, mające na celu wypracowanie i wdrożenie nowych, innowacyjnych systemów szkoleń kadry pracowników zapewniających kształcenie na wszystkich poziomach nauczania (szkolnictwo zawodowe, technika, uczelnie wyższe);
 • utworzenie platformy współpracy pomiędzy szkołami/uczelniami i pracodawcami w celu dostosowania programów kształcenia  do potrzeb zmieniających się technologii i wymagań produkcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem produktów wysokiej jakości;
 • prowadzenie stałego monitoringu zmian legislacyjnych na poziomie krajowym i UE w celu weryfikacji wymagań prawno-produkcyjnych wpływających na potrzeby kwalifikacyjne oraz proponowanie zmian legislacyjnych wpływających na poprawę kompetencji w sektorze żywności w celu zapewnienia jej wysokiej jakości,
 • opracowanie Sektorowej Ramy Kwalifikacji;
 • działania na rzecz nowoczesnych metod kształcenia zawodowego pozwalających na lepsze dopasowanie do potrzeb pracodawców (np. kształcenie dualne).
 • W zakresie informacji prowadzona będzie podstrona www, będącą zakładką na portalu: www.pfpz.pl, która będzie informowała o działaniach Rady i będzie stanowiła źródło informacji o stanie i potrzebach kadr Sektora oraz stanowiła platformę wymiany informacji pomiędzy interesariuszami sektora. Strona będzie również zapraszała przedsiębiorców do współpracy.

W celu zapewnienia efektywności pracy Rady i realizacji jej zadań powołane zostały trzy grupy robocze:

 1. Grupa robocza ds. legislacji;
 2. Grupa robocza ds. badań kompetencji w sektorze;
 3. Grupa robocza ds. współpracy edukacji z biznesem.

Raz na kwartał będzie opracowywany newsletter informacyjny zawierający aktualne informacje związane z legislacją, rynkiem pracy, edukacją. Newsletter będzie rozsyłany do partnerów społecznych oraz przedsiębiorstw będących członkami PFPŻ ZP, Partnerów i ich członków oraz pozostałych interesariuszy.

Z związkowym pozdrowieniem

Teresa Kowalska-Suchecka

Media społecznościowe: