Szkolenie dla członków ERZ w Sofii

W dniach 13-15 października 2021 r. w Sofii w Bułgarii trwało międzynarodowe szkolenie dla członków Europejskich Rad Zakładowych (ERZ), które odbywa się w ramach projektu VS/2019/0025 pod tytułem „ERZ – postępowanie z informacją finansową kluczem do efektywnej komunikacji i negocjacji” realizowanego przez KK NSZZ „Solidarność” i współfinansowanego ze  środków Komisji Europejskiej.

Ze względu na pandemię projekt został przedłużony o 10 miesięcy co umożliwiło jego zrealizowanie według pierwotnych założeń czyli z bezpośrednim udziałem uczestników polskich i bułgarskich. Współorganizator  szkolenia, bułgarski partner projektu – konfederacja związków zawodowych PODKREPA, oprócz członków ERZ wydelegował do udziału także swoich ekspertów. Ze strony NSZZ „S” uczestniczyło 6 członków ERZ, w tym reprezentująca Sekretariat Spożywców Martyna Łasek z firmy „Sokołów”.

Szkolenie prowadził dr Daniel Kiewra, reprezentujący grupę Syndex Polska – partnera projektu odpowiedzialnego za opracowanie modułu i realizację komponentu szkoleniowego oraz dr Robert Szewczyk – ekspert KK NSZZ „S”. Tematyka dotyczyła sprawozdawczości finansowej, w tym ram prawnych, przepływu środków, zależności oraz analiz finansowych. Ważnym elementem szkolenia jest kwestia poufności otrzymywanych informacji oraz zagadnienia dotycząc tematu Przemysłu 4.0.

Pierwszego dnia szkolenia polscy i bułgarscy uczestnicy włączyli się w manifestację, w czasie której około 1000 związkowców domagało się utrzymania kopalni węgla brunatnego Maritza- Iztok zapewniającej ok. 60% krajowej produkcji energii elektrycznej w Bułgarii. Wsparcie protestu bułgarskich związkowców przez kolegów z NSZZ „S” wiązało się ze sprzeciwem wobec wyroku TSUE dotyczącego zamknięcia kopalni węgla brunatnego Turów. Po zaakcentowaniu swojej obecności na wiecu związkowym szkolenie było kontynuowane.

Rezultatem tego projektu jest nowy moduł szkoleniowy w formie podręcznika oraz Raport ekspertów międzynarodowych zawierający m.in. analizę porównawczą zasady poufności, wnioski z  przeglądu systemów prawnych obowiązujących w krajach partnerskich ( w kontekście dyrektywy o ERZ),  priorytety dla członków ERZ dot. procedowania z informacją finansową oraz wytyczne dla członków ERZ nt. postępowania z informacją poufną.

Zarówno podręcznik jak i raport jest dostępny na stronie internetowej NSZZ „S” pod linkiem.

Media społecznościowe: