Komunikat Prezydium KK NSZZ „S” w sprawie tzw. „Tarczy antykryzysowej”

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, w ramach konsultacji z rządem, wydało opinię dotyczącą rządowego projektu z dnia 21 marca 2020 tzw. “Tarczy antykryzysowej”. W opinii zawarto następujące uwagi.

– podniesienie zasiłku dla bezrobotnych, szczególnie dla tych, którzy utracili pracę w wyniku pandemii. Planowane świadczenie postojowe dla samozatrudnionych i osób na umowach cywilnoprawnych będzie wyższe niż obecny zasiłek dla osób bezrobotnych, które były pracownikami na umowach o pracę i odprowadzały składki społeczne.

–  przyznanie zasiłku opiekuńczego również rodzicom, których dzieci są w wieku do 15 roku życia.

– zwiększenie do min. 7 dni, okresu na zawarcie układu lub porozumienia w sprawie zasady ustalania warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Proponowany 2 dniowy okres negocjacji faworyzuje pracodawcę.

– negatywnie oceniono propozycję dotycząca skrócenia dobowego odpoczynku z 11 do ośmiu godzin i  rozwiązania dopuszczające na zawarcia porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników, niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami. Nie można wykluczyć, iż niepożądane działania mogą mieć miejsce w przypadku niektórych przedsiębiorców, którzy nie zostaną dotknięci przez epidemię lub zostaną przez epidemię dotknięci, ale nie w taki sposób, który uzasadniałby wykorzystywanie tych szczegółowych rozwiązań.

 
– pozytywnie oceniono fakt zwrócenia uwagi na osoby niepełnosprawne. Jednak wskazano konieczność wydłużenia prolongaty czasowej na więcej niż 3 miesiące dla zespołów orzeczniczych.


– zasygnalizowano, że w projekcie brakuje propozycji ułatwiających korzystanie z zasiłku chorobowego w okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii, np. w związku z kwarantanną po powrocie z zagranicy.

– postuluje się aby dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników  rozszerzyć także na duże przedsiębiorstwa. Spadek poziomu produkcji dotknie także te firmy, dlatego trudno znaleźć uzasadnienie dla ich pominięcia.

– zwrócono uwagę aby zapewnić wsparcie pracownikom domowym.

– NSZZ „Solidarność” wniosło o wprowadzenie pełnego zwolnienia z podatku PIT zapomóg udzielanych pracownikom  z funduszu socjalnego i funduszy związków zawodowych lub zwiększenia kwot wolnych od podatku z tego tytułu.

Powyższe postulaty i uwagi do projektu ustawy zostały przekazane 26.03 przez przewodniczącego Związku Piotra Dudę podczas video konferencji z udziałem minister rozwoju Jadwigi Emilewicz i minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleny Maląg oraz Panią prezes ZUS Gertrudy Uścińskiej. „Solidarność” stanowczo oczekuje, że zostaną one uwzględnione w ostatecznym projekcie.

Więcej czytaj na:
https://tysol.pl/a45207-Komunikat-Prezydium-KK-NSZZ-%E2%80%9ES%E2%80%9D-w-sprawie-opinii-nad-rzadowym-projektem-%E2%80%9ETarcza-antykryzysowa%E2%80%9D

Media społecznościowe: